1. Annulering  van het consult
* Een consult of les/ kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het honorarium in rekening gebracht. Afmelden dient telefonisch te geschieden.
* Bij het annuleren van workshops geld:  1 maand van tevoren kan er kosteloos worden opgezegd, 2 weken van tevoren wordt 30% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht en 1 week van tevoren wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

2. Betalingen
Na het consult, training of start van het traject bij InRoot, bent u persoonlijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling. U dient de nota binnen 5 werkdagen zelf over te maken aan InRoot. De diensten worden na elke sessie gedeclareerd tenzij dit in wederzijds overleg anders is overeengekomen.
Werkgevers/organisaties dienen de factuur vóór aanvang van het traject (coaching, therapie, training en/of opleiding) te hebben voldaan.

Bij het uitblijven van de betaling en het overschrijden van de wettelijke betalingstermijn zal een incassobureau worden ingeschakeld. Het bedrag zoals vermeld op de laatste herinneringsfactuur en gederfde rente zullen door het incassobureau worden geïnd. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Na het aangaan van een ingekocht traject voor coaching, training, therapie, cursus en/of opleiding is bij het voortijdig stopzetten van het traject door cliënt/onderneming/organisatie géén restitutie van het verschuldigde bedrag mogelijk.

Wanneer uw NAW of andere gegevens foutief op de factuur staan vermeld, dient u dit direct schriftelijk/telefonisch aan InRoot te melden. Vermeldt hierbij de correcte gegevens. U ontvangt dan een nieuwe nota met de correcte gegevens.

3. Dossiervorming
Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van de consulten maximaal 1 jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd. Tenzij anders met de cliënt is overeengekomen.

4. Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten tenzij de wet anders voorschrijft. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. InRoot wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd aangezien internetproviders i.v.m. criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.

5. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van InRoot onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. InRoot is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van InRoot. InRoot is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. In geen geval is InRoot aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welke grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever.

6. Wijziging algemene voorwaarden
InRoot behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.

7. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.
Coaching, training en therapie is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde. Bij medische klachten dient altijd eerst een arts ingeschakeld te worden.